Trang chủ
  Cng ty
  Tin tức
  Lin hệ
Cho mừng cc bạn đến với website mla.com.vn
 
 
Số người online: 8
Lượt người truy cập: 462881
 
 
Điều lệ Cng Ty MLA

GIAM OC QUYET NH

 

IEU LE CONG TY:

 

1.      Moi ca nhan lam viec cho cong ty phai lao ong v li ch cua cong ty, coi li ch cua cong ty la cao nhat. T o moi ngi mi co tien lng va tien thng cho ban than va gia nh mnh.

2.      Phai lam viec cho cong ty bang tat ca nang lc va thi gian can thiet. Lam viec phai t nguyen, khong c lam hnh thc, bao cao thi gian lam hnh thc ma khong chu y ti li ch thanh cong cua cong ty.

3.      Phai thuoc long cong  viec ma mnh ang lam, khong ne tranh kho khan, om om cong viec nhe, phai hoan thanh cac cong viec ma mnh c giao ma phai hoan thanh mc o thanh cong
(li nhuan ), thi cong nhanh nhat, hieu qua cao nhat. Khong e cong viec keo dai lam hai en li ch cua cong ty, se b tr tat ca lng tuan, mot phan lng tuan hoac tai pham them mot lan na se b thoi viec.

4.      Khong c tiet lo b mat cua cong ty, cac ho s khong co ch ky cua Giam oc anh gia ve ho s o la khong gia tr. Thanh vien nao tiet lo b mat kinh doanh cua cong tyong co chu Khong e cong viec keo dai lam hai en li ch cua, lap d lieu gia, lam that thoat hp ong cua cong ty, tuyen bo, noi xau cong ty trong noi bo cung nh ben ngoai, nhng ai li dung b mat kinh doanh thanh cong cua cong ty, ch iem cho cong ty khac phng phap cong van cua cong ty eu b ky luat tr tat ca tien lng, mot phan lng hoac se b thoi viec ma khong c co bat ky ly do nao bao cha cho hanh vi cua mnh.

5.      He thong ke toan nhat quyet phai lam nhng cong viec sau ay:

a            Tuyen truyen phng phap thanh lap x nghiep ve tinh, thiet ke thi cong xuyen qua cong ty (ong ph hp ong va thue).

b            Ghi chep moi hp ong cua cong ty trong o:

-           Hp ong Ngay thang nam a iem Chu nha Thi cong trc tiep Cac t tien Tien gi lai bao hanh Thi gian tien hanh hp ong qua trnh thu tien, chi tien mua vat t, tra nhan cong hang tuan.

-           Ghi chep tat ca cac hp ong thanh mot bo, ghi chep tong the kinh doanh cua cong ty. Trong o co hp ong thiet ke hp ong thi cong hp ong chuyen giao thi cong hp ong giam sat thi cong.

-           Ket hp vi ben thiet ke thi cong ghi chep chng t thu chi ranh mach theo chi ph ho s chi thu phai c thong qua ke toan trong  vong 7 ngay. Neu e 8,9,10 ngay phai hp khan cap xet duyet, neu qua 10 ngay, ho s phai c tham tra ky va co the coi nh la vo hieu qua.

c            Lam bao cao thue thng ky, xet ky cac hoa n GTGT tren 10 trieu ong trc tiep en v tr xuat hoa n, kiem tra o tin cay 100%.

d            Ghi ro bao nhieu hoa n c a vao theo loai khach hang nao t o phan tch so H cong ty phat ra va so H con thieu.

e            Cung ben trc tiep thi cong, on oc lay tien cua cac ben can thieta cong ty ()a khong c co bat ky ly ng theo hp  ong.

f               Co gang bang moi hnh thc bao ve cong ty trong viec bao cao thue va giup cong ty trong cac cong viec ghi chep tai chanh kinh doanh lu gi ho s cong ty tham gia hoan chnh ho s quyet toan tng ky tham gia nhan tien ngan hang oi tien khach hang oi tien hoan thien hp ong sau khi bao hanh ton trong cac ieu 1 -2-3-4-5.

6.      He thong trc tiep ky ket va thc hien hp ong. Phai ton trong cac ieu 1 -2-3-4-5. khi lam viec phai het mnh phai oan ket tng tr lan nhau khong ngai kho, ngai kho phai minh bach tai chnh, ton trong phng phap 4 chu ky cua cong ty cho mot chng t : thu kho, thu trng cong trng, ngi kiem tra.

Trong o gia ca c thong nhat qua Giam oc, gia ca nao cha c thong nhat phai thong bao cap thiet cho Giam oc.

Phai thong bao chng t trong vong 7 ngay ke t khi vat lieu en cong trng hoac tra tien cho nhan cong. ( xem 5 phan b)33o cap thiet cho Giam oc.

Giam oc, gia ca nao cha c thong nhat phai thong bao cap thiet cho Giam do.

Phan thng phat ve lng oi vi trach nhiem cong viec. Phai tuan lenh cua Giam oc, lenh cua  giam oc bao gom van ban hng dan va lenh mieng, phai tuan thu cac ieu t 1 en 6.

a               Gia tr lng tuan c tra t 0% en 70% lng chnh thc theo ban lng ban hang hang nam.

Nguyen nhan cua gia tr tra lng bao gom : ngh viec mot tuan, ngh viec hang ngay, lam viec khong co gang hoan thanh nhiem vu gay hau qua lam hai, lam that thoat tien cua cong ty.

Lam viec hnh thc khong em lai hieu qua li ch cho cong ty, khong s dung c ban thiet ke, khong hoan thanh cong viec thi cong, hoan tat trong thi gian e keo dai, gay hau qua lo trong kinh doanh cho phan viec ma mnh tham gia.

Giam oc se quyet nh tr tien lng tuan, tr mot phan lng tuan oi vi nhng ngi vi pham.

b.           Giam oc quyet nh tra 70% lng cho nhng ngi trong he thong con lai, trong o 30% con lai sung vao tien quy thng cho ca nhan co gang nhat, em lai hieu qua lao ong nhieu nhat nam. va cang ang nhng cong viec ma mot so ngi a bo sot hoac co y khong chap hanh lenh lam viec theo tien o, thi gian cua thu trng.

 

 

 

 


U19 Việt Nam thắng sốc U19 Arsenal
* Thng bo : kỷ Niệm thnh lập 20 năm Cty Minh Long( 10-7-1994 / 10-7-2014 )
VNEXPRESS TRN 13 TUI3
CTY TNHH THIN LONG GIA CHUYN CUNG CẤP LAPTOP V IPHONE
 
 
Copyright 2009 by Minh Long. Design by Trang Web Vng